Privacy beleid

Home / Privacy beleid
Slider

Advocatenkantoor Mr Cas van Heugten doet er alles aan hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de privacy van cliënten en relaties zoveel mogelijk te waarborgen en met alle verkregen gegevens zo zorgvuldig mogelijk om te gaan.

Concreet betekent dit dat Advocatenkantoor Mr Cas van Heugten de navolgende uitgangspunten in acht neemt:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is zoveel mogelijk beperkt tot de gegevens die tenminste nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u de betreffende gegevens heeft verstrekt en waartoe ze binnen ons kantoor worden verwerkt;
 • Wij wijzen u bij de intakecontacten erop dat we de gevraagde persoonlijke gegevens van u uitsluitend gebruiken voor de kwestie waartoe u ons om juridische bijstand en/of advies heeft gevraagd;
 • Uw persoonsgegevens worden intern op digitale en handmatige wijze verwerkt in een volstrekt intern en afgeschermd systeem, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal wordt gewaarborgd;
 • Advocatenkantoor Mr Cas van Heugten verstrekt geen van uw persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering en de verwerking van het doel waartoe u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt;
 • U heeft als cliënt ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens zoals die hier intern zijn verwerkt op te vragen en aldus te controleren en zo nodig een verzoek tot correctie of andere relevante aanpassing aan ons te vragen;
  De doelstelling is in ieder geval om uw persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie zoveel mogelijk te beveiligen, niet aan anderen te verstrekken behoudens indien en voor zover de verstrekking van uw gegevens nodig is om op correcte en rechtmatige wijze uitvoering te geven aan de door u gegeven opdracht voor rechtsbijstand, zoals overeengekomen;
 • Indien en voor zover de betreffende cliënt/opdrachtgever minderjarig is, wordt in beginsel tevens contact gezocht met de wettelijk vertegenwoordiger tenzij dat contact strijdig zou zijn met de belangen van de minderjarige of anderszins om rechtens te respecteren belangen onwenselijk zou zijn; ook de minderjarige cliënt/opdrachtgever wordt gewezen op de beschermde verwerking van diens persoonsgegevens;
 • Binnen het advocatenkantoor zijn er passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onjuiste en/of onrechtmatige verwerking of gebruik, waarbij met name ook de secretariële ondersteuning een strikte geheimhoudingsplicht heeft ten aanzien van alle hoe dan ook verkregen informatie, inclusief derhalve de informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • Ons computerstelsel is niet voor derden toegankelijk en goed afgeschermd door onder meer een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid;
  Voor het geval er een storing in ons computersysteem zou ontstaan en mogelijk persoonsgegevens verloren zouden gaan, dragen wij zorg voor het regelmatig maken van een back-up, die op beveiligde wijze wordt bewaard onder de directe verantwoordelijkheid van Mr Cas van Heugten;
 • Onze systemen worden regelmatig op betrouwbaarheid en veiligheid getest, terwijl we in geval van een onverhoopt data-lek onmiddellijk gepaste maatregelen (laten) nemen;
 • Als u een klacht heeft over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u onmiddellijk daarover contact met ons op te nemen, zodat uw klacht in behandeling kan worden genomen en zo mogelijk kan worden verholpen of anderszins kan worden opgelost; desgewenst kunt u altijd een klacht indienen bij de betreffende Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming;
 • Zoals u ziet proberen wij er alles aan te doen om uw privacygevoelige gegevens zoveel mogelijk te beschermen en niet anders te gebruiken dan voor het doel waartoe u uw gegevens aan ons kantoor heeft verstrekt.